Gebuiksvoorwaarden

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U DEZE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE VAN HERBALIFE GEBRUIKT OF GOEDEREN OF DIENSTEN BIJ HERBALIFE KOOPT.

De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Herbalife International of America, een in Nevada gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf", "wij" of "ons" genoemd), en uzelf. De onderhavige Overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor uw gebruik van deze website en alle overige websites van Herbalife, voor uw aanschaf en/of gebruik van de goederen en/of diensten van Herbalife, of in verband met de zakelijke mogelijkheden van Herbalife (hierna samen het "Aanbod" genoemd). Deze Overeenkomst bevat tevens informatie over hoe u Herbalife Distributeur kunt worden.

Door uw gebruik van de website(s) van Herbalife, waaronder alle webpagina's (hierna samen de "Site" genoemd) en alle informatie, gegevens, tekst, software, beeldmateriaal, geluid en/of overig materiaal (hierna samen de "Inhoud" genoemd) die/dat op deze Site aanwezig is, of uw gebruik of aanschaf van het overige Aanbod, geeft u te kennen deze Overeenkomst en het onderwerp ervan te aanvaarden. Op uw gebruik en/of aanschaf zijn steeds de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

Als u niet tevreden bent over de Site of het overige Aanbod, is uw enige oplossing het gebruik van de Site of het overige Aanbod stop te zetten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in artikel 6 van deze Overeenkomst (Garantie van Herbalife voor zijn klanten).

1. WIJZIGINGEN
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om:

• de voorwaarden van de onderhavige Overeenkomst te wijzigen;
• de Site of het overige Aanbod, of delen van de Site of het overige Aanbod, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te verbeteren, uit te breiden, te wijzigen of stop te zetten.

Alle wijzigingen in de onderhavige Overeenkomst zijn met onmiddellijke ingang van kracht nadat u hiervan in kennis bent gesteld door middel van een e-mailbericht of weergave op de Site (hierna "Kennisgeving" genoemd). Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod na een dergelijke Kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van de desbetreffende wijzigingen. Zorg er dus voor dat u deze Overeenkomst regelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan.

De Site of het overige Aanbod kan naar ons eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk worden verbeterd, gewijzigd of stopgezet. Op alle verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen die in de Site of het overige Aanbod worden doorgevoerd, zijn de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst van toepassing.

2. TOEGANG
Om de Site te kunnen gebruiken hebt u internettoegang nodig en moet u betalen voor alle kosten die aan het verkrijgen van toegang tot internet verbonden zijn. Voorts moet u zelf instaan voor alle apparatuur die u nodig hebt om toegang tot internet te verkrijgen. U bent en blijft volledig zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, de aansluiting en de installatie, het laden, het gebruik en het onderhoud van alle apparatuur, programmatuur, telefoondiensten (kabel of anderszins) en de internetaansluiting voor uw computer en alle daaruit voortkomende kosten. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het scannen van uw apparatuur en programmatuur op computervirussen en andere gerelateerde problemen, voordat u de desbetreffende apparatuur en programmatuur in gebruik neemt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of gebreken met betrekking tot het niet of niet goed functioneren van uw apparatuur of programmatuur.

3. BEVOEGDHEID
U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent. De producten van Herbalife en de zakelijke mogelijkheden van Herbalife kunnen alleen worden aangeboden aan, verzonden naar of verkocht in landen die op voorhand door Herbalife zijn goedgekeurd. Voor een lijst van deze landen klikt u hier: Goedgekeurde landen. Herbalife breidt de verkoop uit naar andere markten. Controleer dus regelmatig de nieuwste versie van deze lijst.

4. ONAFHANKELIJKE HERBALIFE DISTRIBUTEURS
De producten en diensten van Herbalife worden verkocht via een netwerk van onafhankelijke Herbalife Distributeurs. U hoeft geen onafhankelijke Distributeur te worden om goederen of diensten van Herbalife te kunnen aanschaffen. Als u wel onafhankelijk Herbalife Distributeur wilt worden, bel dan naar Herbalife op het nummer +1 866 866 4744.

5. WEBSITES VAN ONAFHANKELIJKE HERBALIFE DISTRIBUTEURS
Onafhankelijke Herbalife Distributeurs kunnen hun eigen website op internet hebben. Het is de verantwoordelijkheid van elke onafhankelijke Distributeur om ervoor te zorgen dat de inhoud van zijn website correct is en volledig in overeenstemming met alle regels, voorschriften en procedures van Herbalife, waaronder de gedragsregels en het beleid met betrekking tot Distributeurs van Herbalife en de voorschriften van Herbalife voor internet, postorder en het genereren van potentiële klanten, alsmede alle toepasselijke voorschriften op Europees en landelijk niveau. HERBALIFE WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITES VAN ZIJN ONAFHANKELIJKE DISTSRIBUTEURS NADRUKKELIJK VAN DE HAND.

6. GARANTIE VAN HERBALIFE VOOR ZIJN KLANTEN
Herbalife garandeert de kwaliteit van alle producten die de naam Herbalife dragen en verklaart dat de voor Herbalife vervaardigde producten voldoen aan hoge normen op het gebied van frisheid en zuiverheid voor gebruik door de klant. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat onze klanten op alle mogelijke manieren tevreden zijn over onze producten. Als een klant echter in de directe verkoop om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden is over een product van Herbalife dat bij een Herbalife Distributeur is aangeschaft, kan de klant binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de klant het product in ontvangst neemt, terugbetaling vragen aan de Distributeur. De klant krijgt opdracht om het product, dan wel het ongebruikte deel ervan, terug te bezorgen aan de Distributeur bij wie de klant het product heeft gekocht. De Distributeur moet de klant een volledig tegoed geven voor de aanschaf van andere producten van Herbalife, dan wel de aankoopprijs volledig terugbetalen. Deze garantie wordt uitsluitend beperkt door de specifieke garantievoorwaarden die bij bepaalde producten worden geleverd en is niet van toepassing op producten die opzettelijk zijn beschadigd of verkeerd gebruikt.

7. UW GEGEVENS EN PRIVACY
Als u informatie geeft op de Site, verbindt u zich ertoe om accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te geven en u verbindt zich ertoe om de desbetreffende informatie up-to-date te houden. In overeenstemming met ons privacybeleid kunnen wij alle informatie die wij via onze Site of anderszins verzamelen, doorgeven aan derden. Raadpleeg voor meer informatie ons volledige privacybeleid. Alle wijzigingen in het privacybeleid zijn na Kennisgeving onmiddellijk van kracht. Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod na een dergelijke Kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van de desbetreffende wijzigingen. Zorg er dus voor dat u het privacybeleid regelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan.

8. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
U bent verantwoordelijk voor alle eventuele Inhoud die u ons toestuurt.

U mag de Site of het overige Aanbod of de informatie die u via de Site of het overige Aanbod verkrijgt niet gebruiken voor:

• het storen van het gebruik door andere gebruikers van de Site of het overige Aanbod;
• illegale activiteiten;
• het opzettelijk schade berokkenen aan minderjarigen op wat voor manier dan ook;
• het verkeerd voorstellen van uw eigen identiteit of verwantschap;
• het wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren van enig deel van de Site of het overige Aanbod;
• het wijzigen of verwijderen van meldingen over de auteursrechten, handelsmerken of andere meldingen met betrekking tot de eigendomsrechten;
• het 'framen', 'mirroren' of 'deep linken' van delen van de Site of het overige Aanbod zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
• het opzetten van koppelingen naar een pagina van de Site of het overige Aanbod vanaf een website of webpagina waarop mededelingen worden gedaan betreffende de helende of anderszins gezondheidsverbeterende eigenschappen van wat voor stof dan ook, ongeacht het feit of de desbetreffende stof door ons wordt gemaakt, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd.

9. GEBRUIK VAN VIA DE SITE BEKENDGEMAAKTE E-MAILADRESSEN
Wanneer u een e-mailadres gebruikt dat aan u bekend is gemaakt op of via de Site of het overige Aanbod, verbindt u zich ertoe om de volgende zaken niet te verzenden naar personen of entiteiten:

• elke Inhoud die onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, schadelijk, pestend, kwellend, privacyschendend, hatelijk of racistisch is, of die anderszins van verwerpelijke aard is, of die onderdeel uitmaakt van een geheimhoudingsovereenkomst, of die een inbreuk betekent op onze intellectuele eigendom of andere rechten of die van derden;
• elke niet algemeen bekende informatie over bedrijven;
• handelsgeheimen;
• computercode, bestanden of 'programma's (zoals een computervirus) die is/zijn ontworpen voor het onderbreken, vernietigen, in gevaar brengen van de veiligheid van of het inperken van de functionaliteit van apparatuur. Het verzenden van spam is strikt verboden. In het kader van de onderhavige Overeenkomst wordt Spam gedefinieerd als het verzenden van een ongevraagd bericht naar personen, entiteiten, nieuwsgroepen, fora, e-maillijsten of andere groepen of lijsten, tenzij op voorhand toestemming is verleend door de geadresseerde van het e-mailbericht, die daarmee uitdrukkelijk het verzenden van e-mailcommunicatie naar hem of haar toestaat, of tenzij reeds een zakelijke of persoonlijke relatie met de geadresseerde van het e-mailbericht bestaat. ALS U SPAM ONTVANGT VAN IEMAND DIE DE PRODUCTEN OF ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN VAN HERBALIFE VERKOOPT OF BESCHRIJFT, NEEMT U DAN METEEN CONTACT MET ONS OP, ZODAT WIJ HIERTEGEN IN ACTIE KUNNEN KOMEN.

Het gebruik van valse headers in e-mailberichten of het vervalsen of wijzigen van de oorsprong van een e-mailbericht in verband met Herbalife en/of zijn producten en diensten is verboden. Als een persoon of entiteit aangeeft dat de ontvangst van e-mailberichten niet langer gewenst is, verplicht u zich ertoe om deze persoon of entiteit geen e-mailberichten meer te sturen. Als een persoon in eerste instantie akkoord gaat met de ontvangst van e-mailberichten, maar later vraagt om geen e-mail meer te ontvangen, moet u aan dat verzoek voldoen.

Herbalife verbiedt de hiervoor genoemde activiteiten via de diensten van een andere aanbieder, remailer-service of anderszins.

10. ONS EIGENDOMSRECHT
De Site en het overige Aanbod en de software die in combinatie met de Site en het overige Aanbod worden gebruikt, bevatten informatie die auteursrechtelijk is beschermd, die wettig is gedeponeerd (handelsmerken, dienstmerken) en waarop wetten op de handelsgeheimen en octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten van toepassing zijn (hierna samen "Wetten op het intellectuele eigendom" genoemd). Voorts wordt de Inhoud van de Site of het overig Aanbod of de Inhoud van reclame van sponsors, of de informatie die u via de Site of het overige Aanbod wordt gepresenteerd, of de informatie die u door adverteerders wordt gepresenteerd, beschermd door Wetten op het intellectuele eigendom. U verbindt zich ertoe om geen afgeleide producten op basis van de Site en het overige Aanbod te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen of te distribueren, geheel noch gedeeltelijk, tenzij hiervoor door ons schriftelijk toestemming is verleend.

11. EIGENDOM EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
© 2003 Herbalife International of America. Alle rechten voorbehouden. Herbalife International of America bezit en exploiteert de Site en/of het overige Aanbod in samenwerking met anderen in overeenstemming met contractueel vastgelegde afspraken. U mag geen materiaal van de Site of het overige Aanbod kopiëren, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op wat voor wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen materiaal dat op de Site of in het overige Aanbod aanwezig is, wijzigen of voor andere doeleinden gebruiken. U erkent dat u door het gebruik van de Site of het overige Aanbod geen enkel eigendomsrecht verwerft met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Wij verlenen u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Inhoud op de Site enkel en alleen voor het bekijken van de Site of het overige Aanbod tijdens uw internetgebruik. In het kader van het hiervoor genoemde gebruiksrecht is het u niet toegestaan om een tijdelijke of permanente kopie van de Site of het overige Aanbod of de Inhoud te maken op wat voor medium dan ook en voor wat voor doeleinden dan ook. Wij dragen geen enkel eigendomsrecht met betrekking tot de Inhoud over aan u. Wij behouden alle eigendomsrechten op alle Inhoud. U mag de softwaredelen van de Site en het overige Aanbod niet verkopen, wederverkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten in een door de mens leesbare vorm. U mag geen enkel onderdeel van de Site of het overige Aanbod overdragen aan derden.

Herbalife, ons logo, en de naam van de door het Bedrijf vervaardigde, op de markt gebrachte, verkochte of gedistribueerde producten, zijn een handelsmerk en/of dienstmerk van Herbalife International of America, Inc. of gelieerde ondernemingen. Alle overige handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de Site of het overige Aanbod worden gebruikt, zijn een handelsmerk, dienstmerk of logo van de desbetreffende houders.

12. INZENDING VAN IDEEËN
Als u ons een idee, suggestie of ervaring bezorgt, hebben wij het recht om uw inzending kosteloos te gebruiken op wat voor wijze dan ook die door ons nuttig wordt geacht, waaronder publicatie op internet. U mag op deze Site alleen ideeën en materiaal posten als u over de juiste auteursrechten en andere rechten beschikt om dit te doen en om ons toe te staan om het materiaal zonder enige beperking te gebruiken. U verbindt zich ertoe geen inbreuk te plegen op de rechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, intellectuele rechten en eigendomsrechten, zoals auteursrechten of merkrechten.

13. ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS
Personen die op onze Site of het overige Aanbod hun verhaal doen over hun ervaringen met producten of zakelijke mogelijkheden, doen hun eigen concrete verslag. Deze verhalen zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn.

14. KOPPELINGEN
Wij kunnen koppelingen aanbieden naar websites of middelen van derden. Het door ons aanbieden van deze koppelingen mag niet worden beschouwd als onze steun voor de informatie, goederen of diensten die via de desbetreffende koppelingen worden bereikt. Aangezien wij geen controle hebben over de websites of middelen van derden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het vertrouwen dat u in de inhoud stelt die op deze websites of in deze middelen van derden wordt aangetroffen.

15. FOUTEN
Hoewel wij proberen de integriteit van de Site en het overige Aanbod te handhaven, kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site of het overige Aanbod. Als u denkt dat u een fout in de Site of het overige Aanbod hebt gevonden, neemt u dan contact met ons op (bel naar +1 866 866 4744) en geef zo mogelijk een beschrijving van de fout, de URL waar u de fout hebt aangetroffen en uw eigen contactgegevens. Wij doen dan alles wat redelijkerwijs mogelijk is om u te helpen.

16. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Door gebruik te maken van de Site of het overige Aanbod geeft u uitdrukkelijk te kennen akkoord te gaan met het volgende:

• De Site en het overige Aanbod worden geleverd in de feitelijke staat waarin ze zich bevinden en beschikbaar zijn. Wij wijzen alle garanties van wat voor aard, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, uitdrukkelijk van de hand, waaronder impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending, tenzij anders bepaald in het artikel Garantie van Herbalife voor zijn klanten van deze Overeenkomst.
• Wij garanderen niet (i) dat de Site of het overige Aanbod aan uw eisen voldoet, (ii) dat de Site of het overige Aanbod ononderbroken, op tijd, veilig of foutloos is, (iii) dat het resultaat dat kan voortkomen uit het gebruik van de Site of het overige Aanbod nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, of (iv) dat fouten in de Site of het overige Aanbod zullen worden verbeterd.
• Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod is volledig voor uw eigen risico. Bij het nemen van belangrijke persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen mag niet worden vertrouwd op advies, verklaringen of meningen. Voor specifiek advies voor uw specifieke situatie dient u de hulp in te roepen van een expert. U bent volledig zelf aansprakelijk voor schade aan uzelf of aan derden, direct of indirect veroorzaakt door materiaal dat u downloadt of verkrijgt via de Site of het overige Aanbod. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of leed als gevolg van virussen of andere destructieve materialen.
• Wij doen geen enkele uitspraak en geven geen enkele garantie betreffende de websites van onafhankelijke Distributeurs, waaronder garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. U mag niet vertrouwen op verklaringen of garanties die vermeld staan op een website van een onafhankelijke Distributeur.
• Alle aanvullende garanties moeten door het Bedrijf schriftelijk worden goedgekeurd.

U verbindt zich ertoe om ons, onze leidinggevenden, onze directeurs, medewerkers, agenten, aangestelden, vertegenwoordigers, onafhankelijke Distributeurs en leveranciers, niet aansprakelijk te stellen voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of schade die verder gaat dan de geleden schade (waaronder bijvoorbeeld schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill en verlies van gegevens), zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van het feit dat dergelijke verliezen zich kunnen voordoen, als gevolg van:

• uw onvermogen om toegang te krijgen tot uw geregistreerde gegevens;
• uw deelname als onafhankelijk Herbalife Distributeur;
• uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site of uw aanschaf of gebruik van de rest van het overige Aanbod;
• ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
• handelingen van derden met betrekking tot de Site of het overige Aanbod.

U wijst hierbij alle claims met betrekking tot het hierboven genoemde uitdrukkelijk van de hand, gebaseerd op contractuele of andere gronden of op onrechtmatige daad, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Afhankelijk van het toepasselijke rechtsgebied zijn bepaalde beperkingen die in dit artikel zijn vastgelegd niet op u van toepassing.

17. SCHADELOOSSTELLING
U verbindt zich ertoe om ons, onze leidinggevenden, onze directeurs, medewerkers, agenten, aangestelden, onafhankelijke Distributeurs en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle claims, schade-eisen, verliezen, kosten (waaronder redelijke advocatenkosten) of andere onkosten die direct of indirect voortvloeien uit of op wat voor wijze dan ook verband houden met:

• uw handelingen of verzuim in verband met de Site of het overige Aanbod;
• de handelingen of het verzuim van om het even welke persoon in verband met de Site of het overige Aanbod;
• uw aanschaf of gebruik van de Site of het overige Aanbod en de aanschaf of het gebruik van de Site of het overige Aanbod door alle personen die uw account gebruiken;
• inbreuk op de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst;
• beweringen dat aan ons bezorgd materiaal, ofwel via de Site of het overige Aanbod, een inbreuk betekent op de auteursrechten, merkrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendom of andere rechten van derden;
• inbreuk op de rechten van om het even welke partij, waaronder alle claims voor laster of eerroof, inbreuk op publiciteitsrechten, en schending van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten.

Als wij schadevergoeding eisen, verbindt u zich ertoe om een schriftelijke toestemming van ons te vragen en te ontvangen, voordat u zich akkoord verklaart met de vereffening van een claim of actie.

18. BEËINDIGING; WIJZIGING
Wij kunnen uw gebruik van en toegang tot de Site en het overige Aanbod op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook beëindigen. Wij kunnen de terbeschikkingstelling van de Site of het overige Aanbod, of om het even welk deel ervan, op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook wijzigen of stopzetten, al dan niet met kennisgeving aan u. Er is geen enkele kennisgeving nodig om het recht op beëindiging van een partij uit te oefenen. Wij kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of schade die verder gaat dan de geleden schade als gevolg van onze wijziging of stopzetting van de Site of het overige Aanbod of onze beëindiging van uw toegang tot de Site of het overige Aanbod.

19. WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN
Als u de Site of het overige Aanbod gebruikt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetten, indien van toepassing.

Op alle software die op de Site en het overige Aanbod wordt gebruikt, zijn de exportwetten van de Verenigde Staten van toepassing. De software mag niet worden gedownload of anderszins (opnieuw) worden geëxporteerd (i) naar (een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of andere landen waarvoor de VS een goederenembargo heeft ingesteld, of (ii) iemand op de door het U.S. Treasury Department opgestelde lijst van Specially Designated Nationals of op de door het U.S. Commerce Department opgestelde Table of Deny Orders. Door deze software te downloaden of te gebruiken geeft u te kennen dat u zich niet bevindt in of onder de controle valt van of een staatsburger of ingezetene bent van een van de genoemde landen en dat u niet voorkomt op de genoemde lijsten.

Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Site of het overige Aanbod op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te beperken voor personen, geografische gebieden of rechtsgebieden.

20. DIVERSEN
Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de Amerikaanse staat Californië van toepassing (zonder rekening te houden met de principes die Californië hanteert op het gebied van rechtskeuze). Voor elk geschil tussen u en ons is alleen de rechtbank (staat of federaal) van Los Angeles County (Californië) bevoegd. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door de rechtbank, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Dit is de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Site en het overige Aanbod. Deze Overeenkomst komt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten die er tussen ons kunnen hebben bestaan. Zonder onze schriftelijke toestemming kunt u uw rechten of plichten in het kader van de onderhavige Overeenkomst niet overdragen aan iemand anders. Wanneer wij een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingen verandert dit niets aan ons recht om naleving van de desbetreffende bepaling in de toekomst wel af te dwingen. De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt dienen uitsluitend ter informatie en zijn op zichzelf geen afdwingbare bepalingen van de Overeenkomst.